Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb na internetovém portálu www.odmaminky.cz mezi prodávajícím (dále jen "prodávající") a jeho obchodními partnery (dále jen "kupující").

I. Úvodní ustanovení
Tyto VOP upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb a slevových kuponů na zboží a služby mezi prodávajícím a kupujícími. Kupující objednáním zboží či služby či slevového kuponu potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na VOP je kupující před objednáním upozorněn a má možnost se s nimi řádně seznámit. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími v platném znění. Konkrétní uzavřená smlouva s kupujícím je nadřazena VOP.

Prodávající

Prodávající je uveden vždy v rubrice partner včetně obchodní firmy, IČO, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku. Prodávajícím se rozumí i poskytovatel služby.

Kupující
Kupující je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Zprostředkovatel
Společnost ODMAMINKY.CZ s.r.o., IČO: 247 81 282, se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10 – Vinohrady, PSČ: 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173728.Zprostředkovatel zprostředkovává prodej zboží, služeb či slevových kuponů na zboží a služby pro prodávajícího na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Kupní smlouva
Zprostředkovatel na svém internetovém portálu www.odmaminky.cz umožňuje kupujícím uzavření kupních smluv v případě, že si zboží či službu či slevový kupon objedná minimálně předem stanovený počet kupujících ("odkládací podmínka"). Kupní smlouva či smlouva o poskytnutí služeb (dále jen "Kupní smlouva") vzniká takto: návrhem k uzavření Kupní smlouvy se považuje umístění zboží či služeb či slevového kuponu zprostředkovatelem na internetový portál www.odmaminky.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, respektive zprostředkovatelem, který je k tomu prodávajícím zmocněn a úplným zaplacením kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí její připsání ve prospěch účtu zprostředkovatele. Uzavření Kupní smlouvy zprostředkovatel potvrdí kupujícímu, který splnil podmínky uzavření Kupní smlouvy informativním emailem na email zadaný kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena s odkládací podmínkou, kterou je dosažení minimálního počtu kupujících po dobu platnosti nabídky. Nedojde-li ke splnění odkládací podmínky, Kupní smlouva nenabývá účinnosti, ruší se, a prodávající je povinen kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu na jím určený účet. Pokud dojde ke splnění odkládací podmínky, doručí zprostředkovatel kupujícímu prostřednictvím emailové zprávy "voucher". Voucher kupující vytiskne z doručené emailové zprávy a uplatní u prodávajícího. Za doručení voucheru kupujícímu se považuje zaslání emailu na email zadaný kupujícím při registraci. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákona. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím resp. zprostředkovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.odmaminky.cz a je tak umožněno pořízení jejich znění kupujícím.

Registrace
Stránky na www.odmaminky.cz je možné navštívit bez nutnosti zadávání osobních údajů. K uzavření Kupní smlouvy je však kupující povinen zadat předem požadované údaje jako je např. emailová adresa či telefonní číslo. Kupující uzavřením Kupní smlouvy souhlasí v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“), s tím, aby mu byly zprostředkovatelem a prodávajícím zasílány na jeho elektronickou adresu obchodní sdělení a jiné propagační a marketingové materiály zprostředkovatele a prodávajícího.

Podmínky použití voucheru
Podmínky užití voucheru jsou uvedeny přímo na něm nebo jsou uvedeny v nabídce zboží či služby na www.odmaminky.cz. Po uplynutí doby platnosti voucheru ztrácí kupující nárok na dodání zboží či poskytnutí služby či uplatnění slevového kuponu bez nároku na vrácení ceny, závazek Prodávajícího uplynutím doby platnosti voucheru zaniká. Zaplacená kupní cena či cena zboží se automaticky po uplynutí lhůty platnosti voucheru stává administrativním poplatkem za zprostředkování služby. Voucher není vyměnitelný za peníze. Voucher lze použít pouze jednou, není-li sjednáno jinak. Prodávající ani zprostředkovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru. V případě, že kupující uplatní voucher za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty voucheru nebo nový voucher na zbytek hodnoty původního.

II. Bezpečnost a ochrana informací, osobní údaje
Zprostředkovatel a Prodávající prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží, služeb či slevového kuponu. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu a zprostředkovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává prodávajícímu a zprostředkovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy a dále pro marketingové účely, zasílání informačních emailů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může zprostředkovatel a prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

III. Cena
Všechny ceny zboží a služeb či slevových kuponů jsou smluvní a nelze je kombinovat s jinými slevami. Cena nabízeného zboží či služby či hodnoty slevového kuponu je vždy uvedena v nabídce na internetovém portálu www.odmaminky.cz včetně uvedení slevy, která je poskytována.

IV. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, c) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, e) na dodávku novin, periodik a časopisů, f) spočívajících ve hře nebo loterii. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od Kupní smlouvy, s číselným kódem přiděleným informačním emailem a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, že částka bude odebrána v hotovosti. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího a prodávajícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 2. Spotřebitel má právo odstoupit i od smlouvy na koupi slevového kuponu. V tomto případě je spotřebitel povinen doručit odstoupení zprostředkovateli. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se použije obdobně.

V. Platební podmínky
1. Platba převodem na účet - kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu převodem na účet zprostředkovatele nejpozději třetí pracovní den následující po obdržení potvrzení objednávky. 2. Platba kreditní kartou - kupní cena bude stržena po splnění odkládací podmínky.

VI. Dodací podmínky
Vyzvednutí zboží či služeb či uplatnění slevového kuponu může převzít pouze kupující s identifikací voucherem, včetně kódu přiděleného informačním emailem v místě realizace uvedeném v nabídce. Zboží a služby či uplatnění slevového kuponu je nutné vyzvednout či čerpat nejpozději ve lhůtě uvedené na voucheru. Po marném uplynutí této lhůty nárok z Kupní smlouvy zaniká a zaplacená kupní cena se stává administrativním poplatkem.

VIII. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

IX. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


  1. Soutěže

Email s oznámením o výhře nezakládá nárok na výhru. 

Pro platby kartou využíváme Go Pay platební bránu.  

 

Registrace
Pojďte s námi diskutovat, posílat otázky do poradny, nabízet a kupovat dětské zboží v bazárku. Přihlásit se
Registrovat profil
Newsletter
61 040
​lidí odebírá náš newsletter s novinkami o slevách
Registrovat newsletter
Baby friendly
Tipy na zajímavá místa, kam s dětmi na dovolenou, víkendový pobyt, celodenní výlet, nebo jen za zábavou a relaxací.

Zde najdete přehledně a pod jednou střechou seznam institucí, které jsou přátelské k dětem - BABY FRIENDLY.
Objevte více